اطلاع از فرآیند رسیدگی

حق اطلاع رسانی به بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی (در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یکی از حقوق بزه دیدگان که تا حد زیادی می تواند در آرامش روحی و روانی آنها تاثیر گذار باشد، مطلع شدن آنها از فرآیند رسیدگی و چگونگی احقاق حقشان است. بزه دیدگان حق دارند که از … ادامه خواندن اطلاع از فرآیند رسیدگی