مراحل طلاق توافقی از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق

مراحل طلاق توافقی از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق مرحله نخستمراجعه به مراکز غربالگری گذراندن جلسات مشاوره و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاقمرحله دومدر مرحله دوم باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و اصل عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه زوجین و کارت ملی آنها به انضمام گواهی عدم انصراف از طلاق ارایه گردد … ادامه خواندن مراحل طلاق توافقی از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق