972بازدید

معافیت مالیات بر اجاره موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم
همان طور که می دانیم اهمیت روزافزون مالیات بر هیچ کس پوشیده نیست و مالیات از عمده ترین منابع درآمدی برای دولتها جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور محسوب می شود وفق بند دو ماده یک قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید باید مالیات پرداخت نماید. این موضوع یک الزام قانونی می باشد زیرا زمینه ایجاد درآمد برای شخص را دولت ایجاد نموده است .
یک قسم از مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره املاک می باشد و در جایی که شخص حقیقی تنها منبع درآمدی اش اجاره دریافتی از ملک یا املاکش باشد با تسلیم اظهارنامه مخصوص به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک می تواند از معافیت ماده 57 قانون مالیات های مستقیم استفاده کند میزان دقیق این معافیت در قانون بودجه هر سال مشخص می گردد.
شرایط استفاده از معافیت موضوع ماده 57 :
1 – صرفا اشخاص حقیقی میتوانند از این معافیت برخوردار شوند.
2 – شخص،تنها منبع درآمدش درآمد حاصل از اجاره ملک یا املاکش باشد .
3 –تسلیم این اظهارنامه مقید به زمان خاصی نمی باشد وفق رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی این اظهارنامه مدتی جهت تسلیم ندارد و اگر مودی، اظهارنامه مقرر در ماده 57 را قبلا تسلیم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود.
4 -قانونا دریافت حقوق بازشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهند شد. برای مثال شخصی دارای ملکی می باشد که آن را اجاره داده است و در کنار آن حقوق بازنشستگی هم دریافت می کند این شخص نیز می تواند در خصوص ارسال این اظهارنامه اقدام نماید و از معافیت قانونی برخوردار شود.
5 – بیمه بیکاری به عنوان درآمد برای شخص حقیقی محسوب نمی شود و وفق تبصره 6 ماده 7 قانون بیکاری، مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تامین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف می باشد . لذا شخصی که بیمه بیکاری دریافت می نماید نیز می تواند اظهارنامه ماده 57 را تسلیم نماید و از معافیت مالیاتی اشاره شده استفاده نماید ولی در صورتی که ثابت شود اظهارات مودی بر خلاف واقع بوده شخص علاوه بر پرداخت مالیات به اندازه یک برابر آن نیز جریمه می شود.
چنانچه شما جزء اشخاصی می باشید که ملک یا املاک خود را اجاره داده و از این رهگذر امرار معاش می نمایید در راستای بهره مندی از معافیت های مالیاتی در زمینه اجاره املاک می توانید از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت با ما تماس گرفته و از خدمات وکلا و مشاوران مالیاتی این مجموعه بهره مند شوید .