نرخ مالیات بر ارث اموال متوفی

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سپرده‌های بانکی
طبقه اول : 3درصد مالیات بر ارث به سپرده‌های بانکی هنگام تقسیم سپرده بین وراث
طبقه دوم : 6درصد
طبقه سوم : ۱۲درصد
نرخ مالیات بر ارث سرقفلی
قاعده کلی : مالیات نقل و انتقال سرقفلی 2% ارزش معامله ( وجوه دریافتی صاحب حق ) از طرف مالک عین یا صاحب حق پرداخت می شود.
طبقه اول : 3.5 درصد ارزش روز در تاریخ نقل و انتقال ( طبق نظر اداره مالیات ارزش روز مهم است )
طبقه دوم : ۷درصد
طبقه سوم : ۱4درصد
( کسانی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده‌اند مشمول موارد بالا نیستند )
( در خصوص متوفای خارجی و ورثه خارجی اموال واقع در ایران این اشخاص مشمول مالیات نرخ طبقه اول می‌باشد )
بیمه عمر – زندگی – دیه – خسارت فوت – وجوه بازنشستگی – بازخرید و خسارت اخراج و مزایایی پایان خدمت وجوه پرداختی توسط بیمه یا بیمه گذار یا کارفرما از شمول مالیات خارج است )
اثاث البیت محل سکونت متوفی از شمول مالیات خارج است.
نرخ مالیات بر سهام و سهم‌الشرکه
طبقه اول : سهام غیر بورسی و ( سهم‌الشرکه ) 6 درصد ارزش رسمی مالیات
سهام بورسی و ( سهم الشرکه ) بورسی ۷.۵درصد ارزش فروش
سود سهام و سهم‌الشرکه ۳درصد تا تاریخ نقل و انتقال به وراث