کسرمساحت یا مازاد مساحت ملک خریداری شده

1.4kبازدیدالزام به تحویل ملک یا الزام به تحویل مبیع ؛ شاه کلید حل چالشهای معاملات کسر مساحت یا مازاد مساحت ملک خریداری شده در ماده 355 قانون مدنی در خرید و فروش املاک گاه افراد سهواً یا عمداً میزان متراژ در سند یا مدارک مثبت مالکیت و وقوع بیع را اشتباه بیان یا درج می … ادامه خواندن کسرمساحت یا مازاد مساحت ملک خریداری شده