1.6kبازدید

اخطار رفع نقص

همانطور که در مقاله نحوه رسیدگی در دادگاه ها و ایراداتی که مانع رسیدگی می باشد توضیح داده شد بعد از وصول دادخواست مدیر شعبه مطابق با ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست را از حیث شرایط و ضمایم بررسی می کند و در صورت عدم رعایت هریک از موارد ذیل اخطاری مبنی بر رفع نقص ظرف مدت 10 روز مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان صادر میگردد.
موارد صدور اخطار رفع نقص عبارتند از:
1- عدم درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه یا شغل خوانده
2- عدم پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی
3- عدم ابطال تمبر وکالتنامه یا ارایه اصل وکالتنامه
4- عدم تعیین بهای خواسته
5- عدم ذکر جهاتی که خواهان به موجب آن خود را مستحق مطالبه می داند
6- عدم ذکر دلایل و ادله اثبات دعوا
7- عدم بیان منجز خواسته

در مواجهه با هر یک از موارد فوق مدیر دفتر باید به طور کتبی و مفصل با ذکر موارد نقص موضوع را به خواهان دعوا اخطار نماید و خواهان مکلف به حضور در دادگاه و رفع نواقص اعلامی مطابق نظر دادگاه در فرجه مقرر قانونی می باشد و چنانچه پس از ابلاغ اخطار رفع نقص، ظرف مدت 10 روز خواهان در دادگاه حاضر نشود و رفع نقص ننماید دفتر شعبه قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود (جهت اطلاعات بیشتر به مقاله قراررد دادخواست و موارد صدور آن مراجعه کنید) این قرار به خواهان ابلاغ خواهد شد و خواهان ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می تواند از قرار صادره در همان دادگاه شکایت کندو رای دادگاه در این مورد قطعی خواهد بود. توجه داشته باشید چنانچه اخطار رفع نقص به جهت عدم شناسایی خوانده در نشانی اعلامی صادر شود باید آدرسی جدید اعلام نمایید یا آنکه خوانده را مجهول المکان معرفی نموده و هزینه انتشار آگهی را پرداخت نمایید تا بدین وسیله از پرونده رفع نقص نمایید و پرونده وارد جریان رسیدگی گردد. و همچنین چنانچه اخطار عدم تعیین بهای خواسته یا کسر هزینه دادرسی یا تمبر وکالتنامه صادر گردد باید به شعبه مراجعه نمایید و خواسته خود را تقویم نموده و هزینه دادرسی را به ماخذ اعلامی دادگاه پرداخت نمایید و در صورت کسر تمبر وکالتنامه، تمبر وکالتنامه را به ماخذ قانونی ابطال نمایید و سپس طی لایحه ای از پرونده رفع نقص نموده و از قاضی شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی را درخواست نمایید.
در تنظیم دادخواست و بیان خواسته با توجه به آنکه دعاوی حقوقی واجد هزینه می باشند مشاوره یا اعطای وکالت به وکلای متخصص می تواند شما را در صرف زمان کمتر در رسیدن به نتیجه بهتر یاری نماید. لذا در مجموعه حقوقی دفتر وکالت سیده نسیم سلطانی حسینی ما به شما بهترین خدمات را توسط بهترین وکلا ارایه خواهیم نمود کافی است از طریق راه های تماس درج شده با ما در تماس باشید. 88603152 – 88603153 – 09122905171