قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱ -مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

:مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود

الف- مجازات حبس موضوع ماده )۶۱۴ )قانون )به استثنای تبصره آن( به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده )۶۲۱ )قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهددی باشد به

حبس درجه چهار و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده )۶۲۱ )قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده )۱۲۲ )قانون مجازات

.اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل میشود

ت- مجازات موضوع ماده)۶۷۷ )قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا

کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده )۶۸۴ )به حبس درجه شش؛

.ج- مجازات موضوع مواد )۶۰۸ )و )۶۹۷ )به جزای نقدی درجه شش

ماده ۲ -یک تبصره به شرح زیر به ماده )۱۸ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصالحات و

:الحاقات بعدی الحاق میشود

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین

کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از

حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه

.چهار میباشد

ماده ۳ -یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره )۶ )به ماده )۱۹ )قانون مجازات اسالمی مصوب

میشود الحاق ۱۳۹۲/۲/۱:

.تبصره ۶ -تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود

ماده ۴ -صدر ماده )۲۳ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح و بندها و

:تبصرههای ذیل آن ابقاء میشود

ماده ۲۳ -دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت

شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از

.مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید

:ماده ۵ -ماده )۲۸ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح میشود

ماده ۲۸ -کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و

تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال

یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن

.صادر میشود، الزماالجراء میگردد

ماده ۶ -ماده )۳۷ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن

:الحاق میشود

ماده ۳۷ -در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به

:نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و

مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان

درجه یا یک درجه پایینتر؛

تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف

.مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود

ماده ۷ -یک تبصره به شرح زیر به ماده )۴۷ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق

:میشود

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر در کشف جرم و

شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه

عفت عمومی )به جز جرائم موضوع مواد )۶۳۹ )و )۶۴۰ )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و

مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصالحات و الحاقات بعدی( در کالهبرداری و جرائمی که

مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به

جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعایت ماده )۴۶ )این قانون در خصوص این تبصره الزامی

.است

ماده ۸ -یک تبصره به شرح زیر به ماده )۵۷ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق

:میشود

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت

.گذراندن یکچهارم مدت حبس قابل اِعمال است

ماده ۹ -تبصره ماده )۶۲ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره )۱ )ابقاء و دو

:تبصره به عنوان تبصرههای )۲ )و )۳ )به شرح زیر به آن الحاق میشود

تبصره ۲ -مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از

.گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است

تبصره ۳ -قوه قضاییه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به

موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و

اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرایی این تبصره

توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فنآوری و سازمان زندانها و اقدامات

.تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد

:شودماده ۱۰ -ماده )۷۲ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح می

ماده ۷۲ -تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، مانع

.از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

ماده ۱۱ -ماده )۱۰۴ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن

:الحاق میشود

ماده ۱۰۴ -عالوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به

موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد ))۵۳۶( ،)۵۹۶( ،)۶۰۸( ،)۶۰۹،)

،)۶۷۹( ،)۶۷۷( ،)۶۷( ،)۶۷۴( ،)۶۷۳( ،)۶۶۹( ،)۶۶۸( ،)۶۴۸( ،)۶۴۷( ،)۶۴۱( ،)۶۳۳( ،)۶۳۲( ،)۶۲۲(

)۶۸۲( ،)۶۸۴( ،)۶۸۵( ،)۶۹۰ )در مواردی که امکالت و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد(،

قانون پنجم کتاب( ۷۴۴( و( ۷۱۷( ،)۷۱۶( ،)۷۰۰( ،)۶۹۹( ،)۶۹۸( ،)۶۹۷( ،)۶۹۴( ،)۶۹۳( ،)۶۹۲(

مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و

کالهبرداری موضوع ماده )۱ )قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب

۱۵۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ )این

قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری درباره

آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت

موضوع مواد )۶۵۶( ،)۶۵۷( ،)۶۶۱ )و )۶۶۵ )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

های بازدارنده( مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال

نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه

جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده،

مشمول تبصره )۱ )ماده )۱۰۰ )این قانون و ماده )۱۲ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲

.بوده و قابل گذشت است

تبصره- حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای

.جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد

ماده ۱۲ -ماده )۱۳۴ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح و چهار تبصره آن

:حذف میشود

:ماده ۱۳۴ -در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است

الف- هر گاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه

میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید

.کند

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از

.آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی

ان جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی

.تا یک چهارم آن تعیین کند

ت- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام

میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم

اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه

هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء

.است

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات

اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی،

نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء میشود و در این

صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط،

.تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم

.ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یکچهارم به اصل آن اضافه کندتواند تا یکنباشد دادگاه می

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود،

.مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود

ح- هر گاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد )۲۳ )یا )۲۶ )این قانون

به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به

مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده )۲۵ )این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات

.خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، عالوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود

خ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد )۳۷ )و

.)۳۸ )این قانون اقدام میشود

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد

.جرم اِعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود

:ماده ۱۳ -ماده )۱۳۷ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصالح میشود

ماده ۱۳۷ -هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از

درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور

زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم

ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش

.از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند

ماده ۱۴ -ماده )۱۳۹ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۵ به شرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء

.شودمی

ماده ۱۳۹ -در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد )۳۷ )و )۳۸ )این

.قانون اقدام میشود

:ماده ۱۵ -متن زیر به ماده )۷۲۸ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق میشود

عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند )۱ )ماده )۳ )قانون وصول برخی از

درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت »یا قانون« از صدر ماده

)۱۲۷ )این قانون حذف میشود و تبصره )۱ )ماده )۱ )و تبصره )۶ )ماده )۵ )قانون تشدید مجازات

مرتکبی ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق

خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات

های بازدارنده( تعیین شده است و ماده )۶۶۶ )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

.مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ میگردد

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشتماه

یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای

.نگهبان رسید

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسالمی.

نظرات بسته شده است