468بازدید

آیا تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه می باشد؟

مطابق ماده 1085 قانون مدنی: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بوددر ادبیات حقوقی به این امكان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند.

در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد كلی و عمومی عدل و انصاف است كه در عقد نكاح نیز جاری می دانند.

فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان كان حالا» و حقوقدانان با عبارات : چون مهر در عقد نكاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهریه از ایفای وظایف زناشوئی خودداری كند در بیان این حق استفاده میکنند .

شرایط لازم برای اعمال حق حبس

1- مهریه حال باشد

2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نكرده باشد

بسیاری از زوجین تصور می کنند چنانچه مهریه زوجه را تقسیط نمایند زوجه موظف به تمکین و حق حبس زوجه ساقط می گردد که این تفکری اشتباه می باشد و به جهت اختلاف نظر فی مابین قضات در این خصوص دیوان عالی کشور در سال 1387 با صدور رای وحدت رویه ذیل تکلیف قضییه را آشکار نموده است.

آیا تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه می باشد؟

آیا تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه می باشد؟

رای وحدت رویه شماره 708- 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.

ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط با اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.

بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

لذا به موجب رای وحدت رویه فوق تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نمی باشد و زوجه می تواند تا دریافت کامل مهریه از ادای وظایف زناشویی و تمکین خودداری نماید.

دفتر حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی و همکاران آماده ارایه خدمات حقوقی در باب دعاوی خانوادگی، مهریه، نفقه، اجرالمثل، طلاق، حضانت و … به شما هموطنان گرامی باشد.

استرداد جهیزیه

 

 

به ما امتیاز دهید