اعاده دادرسی در امور کیفری

پس از صدور دادنامه قطعی (رایی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شود رای قطعی محسوب می شود) رسیدگی به پرونده تنها از طرق فوق العاده امکان پذیر می باشد.

یکی از طرق فوق العاده رسیدگی اعاده دادرسی می باشد.

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آن که حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم  شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 

اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی در امور کیفری

اشخاصی که مطابق قانون حق درخواست اعاده دادرسی دارند عبارتند از:

– محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

دادستان کل کشور

– دادستان مجری حکم

درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری مستقیما به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد مذکور، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

 

تصرف عدوانی چیست ؟

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

کلاهبرداری چیست و مجازات انواع کلاهبرداری از دید قانونگذار :

به ما امتیاز دهید