بموجب قانون بین زوج و زوجه به واسطه علقه زوجیت حقوق و تکالیفی ایجاد می شود که زوجین موظف به رعایت آنها در قبال طرف مقابل می باشند از جمله این تکالیف حسن معاشرت با یکدیگر، پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دایم و تمکین زوجه می باشد

در مقاله انحصارا به موضوع تمکین می پردازیم دو نوع تمکین وجود دارد تمکین عام به معنی اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور مربوط به زندگی مشترک و تمکین خاص که همان ایفای وظایف زناشویی می باشد .لازم به توضیح است زمانی که زوجه منزل مشترک را ترک کند قانونگذار این حق را به زوج می دهد که برای الزام به تمکین زوجه، علیه ایشان طرح دعوی نماید که دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه خانواده می باشد.

ضمانت های اجرای عدم تمکین زن از مرد

در صورت عدم تمکین زوجه قانونگذار ضمانت اجراهایی به شرح ذیل در نظر گرفته است:

  • عدم استحقاق نفقه
  • اجازه ازدواج دوم
  • دعوای الزام به تمکین

ضمانت های اجرای عدم تمکین مرد از زن

تمکین صرفا نباید از سوی زوجه باشد بلکه مرد هم می بایست در قبال همسر خود تمکین نماید اما متاسفانه به واسطه وجود خلاءِ قانونی در این خصوص هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم تمکین زوج وجود ندارد.

 

تمکین

مجازات ترک انفاق

قانونگذار برای زوج در جایی که زوج با وجود تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری می نماید به شرح ذیل جرم انگاری نموده است:

“هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.”

استثناء بر لزوم تمکین

 حق حبس استثنایی بر لزوم تمکین زوجه می باشد که با جمع 4 شرط ذیل حاصل  می گردد

  • مهریه زوجه حال باشد.
  • زوجه باکره باشد.
  • مهر خود مطالبه نموده باشد.
  • مرد از پرداخت مهریه استنکاف نماید زوجه تا پرداخت مهریه می تواند از تمکین خودداری کند.

قانون گذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس چنین گفته ‌است: “زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود” زن صرفا در جایی می‌تواند از تمکین مرد خودداری کند که مرد از پرداخت مهریه خودداری کند.

 

مراحل طلاق توافقی از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق

 

 

 

به ما امتیاز دهید