مالیات سکه سال 1399

از سال 1397 اداره امور مالیاتی از طریق دستورالعمل های صادره خریداران سکه را مشمول پرداخت مالیات سکه نموده است این روند در سال 1398 ادامه داشته و اعلام تا آن که در مورخ 1400/2/8 دستورالعمل 200/1400/504 سازمان امور مالیاتی درخصوص چگونه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال 1399 صادر و ابلاغ گردید.

مطابق دستورالعمل 504 دریافت کنندگانِ، حداکثر 15 قطعه سکه مشمول مالیات مقطوع می باشند.

 

مالیات سکه سال 1399

مالیات سکه سال 1399

نحوه دریافت مالیات مقطوع سکه های دریافتی در سال 1399 به شرح ذیل می باشد :

  • تا 5 سکه مشمول مالیات نمی باشد.
  • نسبت به مازاد 5 سکه تا 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 960/000 هزار تومان مالیات مقطوع تعیین می گردد.
  • نسبت به مازاد 25 سکه تا 105 سکه به ازای هر سکه 1/600/000 تومان مالیات مقطوع تعیین خواهد شد.

نحوه پرداخت مالیات مقطوع و شرایط آن :

  • این دسته از مودیان نیاز به تنظیم اظهارنامه مالیاتی ندارد ( تا 105 قطعه سکه نیاز به تنظیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد.)
  • چنانچه این دسته از مودیان اقدام به تنظیم اظهارنامه مالیاتی نمایند به جای مالیات مقطوع عملکرد آن ها مورد بررسی سازمان قرار خواهد گرفت.
  • مهلت پرداخت این مالیات تا پایان خرداد ماه سال 1400 می باشد.
  • در صورت عدم پرداخت مالیات سکه سال 99 تا پایان خرداد ماه سال 1400 این دسته مودیان مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد
  • تقسیط مالیات موضوع دستورالعمل 504 در چهار قسط مساوی نیز ممکن می باشد.

شرایط پرداخت مالیات دریافت کنندگان بیش از 105 سکه

اشخاصی که بیش از 105 سکه در سال 99 از بانک مرکزی دریافت نموده باشند و کلیه اشخاص شاغلی که طبق مجوز از مراجع ذی ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول مالیات مقطوع موضوع دستورالعمل 504 سازمان امور مالیاتی نمی باشند این اشخاص موظف به ارایه اظهارنامه تا پایان خرداد ماه سال 1400 می باشند.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی مطابق با بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/99 سازمان امور مالیاتی کشور

 

به ما امتیاز دهید