319بازدید

مطالبه مالیات از غیر مودی

قبل از هرچیز در راستای فهم بهتر مطالب ابتدا لازم است مفهوم برگ تشخیص و مفهوم مالیات از غیر مودی را بدانیم

برگ تشخیص چیست؟

یکی از انواع اوراق مالیاتی که سازمان امور مالیاتی آن را صادر می کند برگ تشخیص نام دارد که سازمان مالیاتی با بررسی اظهارنامه مالیاتی و عملکرد واقعی مودی و رسیدگی های ماموران مالیاتی نسبت به برآورد میزان مالیات مودی اقدام می کند لذا برگ تشخیص سندی است که در آن نوع و میزان مالیات مودی توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد.

اعتراض به برگ تشخیص

پس از ابلاغ برگ تشخیص مودی می تواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به میزان مالیات تشخیص داده شده اعتراض نماید.

اعتراض به برگ تشخیص ممکن است به دلایل مختلف باشد.

به طور مثال به جهت

1- عدم فعالیت

2- عدم تشخیص صحیح در میزان درآمد واقعی تعیینی سازمان امور مالیاتی

3- صدور برگ تشخیص برای غیر مودی

4-سایر موارد

مطالبه مالیات از غیر مودی

مطالبه مالیات از غیر مودی

مفهوم مطالبه مالیات از غیرمودی

همانطور که می دانید پرداخت مالیات برعهده مودی اصلی یعنی کسی است که کسب درآمد نموده است حال چنانچه سازمان امور مالیاتی مالیات عملکرد شخص الف را از شخص ب مطالبه نماید در اینجا مطالبه مالیات از غیر مودی مطرح می گردد و شخصی که مدعی است به عنوان مودی اصلی نمی باشد و برگ تشخیص نسبت به او اشتباه صادر گردیده است می تواند نسبت به آن با دردست داشتن مدارک و مستندات قانونی اعتراض نماید.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص در مطالبه مالیات از غیرمودی

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مودیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مودی، در صورتی که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مودی واقعی با رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوط، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

آشنایی با جدیدترین قوانین مالیات بر ارث !

به ما امتیاز دهید