سهم الارث وراث بر طبق قانون مدنی تعیین می گردد که اهم احکام آن به شرح ذیل می باشد:
1- اگر زوج (مرد) فوت نماید، زوجه (زن) در صورت فرزند دار بودن زوج، از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه از همه اموال و مابقی به سایر ورثه تعلق دارد و چنانچه غیر از زوجه هیچ وراثی نداشته باشد، زن فقط سهم خود را می برد و بقیه اموال مرد متوفی در حکم اموال اشخاص بلا وارث بوده و به خزانه دولت تعلق می گیرد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله نرخ مالیات بر ارث اموال متوفی مراجعه کنید

2- اگر زوجه (زن) فوت نماید و فاقد فرزند باشد، اموال به زوج (مرد) و مابقی به سایر ورثه تعلق دارد و در صورتی که فرزند داشته باشد، اموال وی به مرد و مابقی به سایر ورثه تعلق دارد و چنانچه غیر از زوج هیچ وارثی نداشته باشد، تمام ترکه زن متوفی به مرد می رسد.

3- به فرزندان ذکور (پسر) دو برابر فرزندان اناث (دختر) ارث تعلق می گیرد.

4- پدر و مادر متوفی در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هرکدام از ماترک متوفی ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می گردد.

نکته: واحدهای مالیاتی در تعیین سهم الارث برابر آنچه در دادنامه حصر وراثت معین گردیده، عمل می نمایند.

به ما امتیاز دهید