609بازدید

نحوه رسیدگی در دادگاه و ایراداتی که مانع رسیدگی می شوند (قرار رد دادخواست و موارد صدور این قرار)


شروع به رسیدگی در دادگاه ها مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

پس از تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی، پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارجاع میگردد، در هر مجتمع قضایی یک نفر به عنوان معاون ارجاع دادخواست ها را از سیستم عدل ایران استخراج نموده و سپس به شعب ارجاع می نماید در شعبه ابتدا مدیر دفتر شعبه، دادخواست را از حیث هزینه دادرسی و تمبر وکالتنامه بررسی می کند و چنانچه هزینه دادرسی کم پرداخت شده باشد یا تمبر وکالتنامه کم ابطال گردیده باشد اخطار به خواهان یا وکیل او در راستای رفع نقض ارسال می گردد. (جهت کسب اطلاع بیشتر به مقاله اخطار رفع نقص چیست و چه اقدامی باید کرد رجوع کنید)
در صورتی که نقصی در دادخواست باشد و به شرح مقاله (اخطار رفع نقص چیست و چه اقدامی باید کرد؟) اقدام می شود و چنانچه نقصی موجود نباشد پرونده جهت تعیین وقت دادرسی به رییس شعبه داده می شود پس از آن چنانچه رییس شعبه دستور تعیین وقت صادر نماید منشی شعبه وقت رسیدگی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد.(جهت کسب اطلاع در خصوص ابلاغ اوراق قضایی به مقاله ابلاغ اوراق قضایی و تفاوت و آثار ابلاغ قانونی و واقعی چیست؟ مراجعه کنید.)
در جلسه دادگاه خوانده دعوا می تواند قبل از آنکه در ماهیت دعوا دفاع کند ایراداتی را مطابق با ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1397 مطرح نماید این ایرادات عبارتند از:

1- ادعای عدم صلاحیت دادگاه
2- ادعای آنکه دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی می باشد یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد
3-ادعای عدم رشد، صغیر بودن، مجنون بودن یا ورشکستگی خواهان و عدم اهلیت قانونی در طرح دعوا
4- ادعای عدم توجه دعوا به خوانده
5- عدم احراز سمت کسی که طرح دعوا نموده است
6- دعوای فعلی سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است
7- دعوا از روی قطع و یقین نباشد و احتمالی باشد
8- خواهان در دعوا ذینفع نباشد
9- دعوا خارج از فرجه قانونی طرح شده باشد
10-ادعای عدم مشروعیت مورد دعوا
در صورتیکه هر یک از ایرادات 10 گانه فوق تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح شود در صورت وارد بودن ایراد دادگاه مکلف است قرار رد دعوا صادر نماید در برخی از موارد فوق الذکر دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت دعوا نخواهد شد و با صدور قرار رد دعوا پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود لیکن این قرار مانع طرح دعوای مجدد نخواهد بود یعنی چنانچه هریک از ایرادات مطروحه رفع گردد شما می توانید مجددا اقدام به طرح دعوا نمایید.
هنر یک وکیل آن است که به محض وصول یک دادخواست ابتدا ایرادات شکلی آن را بررسی نماید چه بسا پرونده هایی که در همان جلسه اول دادرسی با تیزبینی یک وکیل منجر به صدور قرار رد می گردد از سوی دیگر چنانچه وکیلی حاذق و متبحر مشورت کنید در این صورت چه شما در مقام خواهان دعوا باشید چه در مقام خوانده دعوا امکان پیروزی شما و طرح ایرادات شکلی و نیز پاسخگویی در مقابل ایرادات و رد دادخواست برای شما میسر خواهد بود
دفتر حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی با داشتن وکلای با سابقه شما را در کلیه مراحل دادرسی جهت نیل به اهدافتان همراهی خواهد نمود.
شماره های تماس: 88603152 – 88603153 – 09122905171

به ما امتیاز دهید