نرخ مالیات بر ارث نسبت به سپرده‌های بانکی

 طبقه اول : 3% مالیات بر ارث به سپرده‌های بانکی هنگام تقسیم سپرده بین وراث

 طبقه دوم : 6%

طبقه سوم : ۱۲%

نرخ مالیات بر ارث سرقفلی

 قاعده کلی : مالیات نقل و انتقال سرقفلی 2% ارزش معامله ( وجوه دریافتی صاحب حق ) از طرف مالک عین یا صاحب حق پرداخت می شود.

 طبقه اول : 5/3% ارزش روز در تاریخ نقل و انتقال ( طبق نظر اداره مالیات ارزش روز مهم است )

 طبقه دوم : ۷%

طبقه سوم : ۱4%

( کسانی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده‌اند مشمول موارد بالا نیستند )

( در خصوص متوفای خارجی و ورثه خارجی اموال واقع در ایران این اشخاص مشمول مالیات نرخ طبقه اول می‌باشد )

بیمه عمر – زندگی – دیه – خسارت فوت – وجوه بازنشستگی – بازخرید و خسارت اخراج و مزایایی پایان خدمت وجوه پرداختی توسط بیمه یا بیمه گذار یا کارفرما از شمول مالیات خارج است )

 اثاث البیت محل سکونت متوفی از شمول مالیات خارج است.

 نرخ مالیات بر سهام و سهم‌الشرکه

طبقه اول : سهام غیر بورسی و ( سهم‌الشرکه ) 6 % ارزش رسمی مالیات

 سهام بورسی و ( سهم الشرکه ) بورسی ۷.۵% ارزش فروش

سود سهام و سهم‌الشرکه ۳% تا تاریخ نقل و انتقال به وراث

به ما امتیاز دهید