كلاهبرداري يعني بردن مال غير از طريق توسل توام به وسايل متقلبانه برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

  1. ورود ضرر مالی به قربانی.
  2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
    جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است به صور مختلفی صورت می‌گیرد اما غالب موارد کلاهبرداری در قالب معاملات محقق می گردد.

انواع كلاهبرداري:
١- كلاهبرداري ساده
٢- مشدد
٣- رايانه‌اي
كلاهبرداري ساده
مجازات ١ تا ٧ سال حبس و جزاي نقدي معادل مال مورد کلاهبرداری شده.
كلاهبرداري مشدد:
مجازاتش ٢ تا ١٠ سال حبس داشته و جزاي نقدي آن معادل مال برده شده و انفصال ابد از خدمات دولتي دارد و اگر به صورت شبكه يا گروه يا باند باشد، مجازات مرتكب جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از ١٥ سال تا ابد خواهد بود و اگه مصداق مفسد في‌الارض داشته باشد مجازاتش اعدام می‌باشد.
كلاهبرداري رايانه‌اي:
مجازات آن ۱ تا ٥ سال حبس يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات.
در طرح شکایات کیفری علی الخصوص کلاهبرداری مشاوره حقوقی و داشتن وکیل مسلط به دعاوی کیفری بسیار حائز اهمیت می باشد. وکلا و مشاوران ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص دعاوی کیفری می باشند.

به ما امتیاز دهید